Przewozy okazjonalne-

1. Organizator ma obowiązek przedstawić program wycieczki na piśmie z planowaną liczbą kilometrów i czasem wynajmu autokaru. W przypadku podejrzenia przekroczenia norm czasu pracy dla jednego kierowcy,wynikającego z planowanego programu ,organizator ma obowiązek wynająć autokar z II osobową załogą kierowców ,w/g cennika przewoźnika.Niedopuszczalne i naganne jest namawianie przewoźnika do łamania przepisów AETR, a nieodpowiednie dostosowanie programu do w/w przepisów może skutkować 9h postojem i dodatkowymi kosztami dla organizatora.

2.Organizator ma prawo wglądu do dokumentacji dopuszczającej pojazd do ruchu celem kontroli aktualności badań technicznych. W przypadku ,kiedy przed wyjazdem pojazd kontrolują uprawnione służby, przewoźnik nie ma obowiązku przedkładania dokumentacji organizatorowi.

3.Pasażer ma prawo do miejsca siedzącego z uwzględnieniem odpowiedniego zabiezpieczenia bagżu ( podręczny na półce, inny w luku bagażowym). Zabrania się w czasie jazdy opuszczania miejsca siedzącego,spacerowania po autokarze , sięgania do półek górnych.

4.Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione w autokarze i lukach bagażowych pod nieobecność pasażera.

5.Zgodnie z prawem przewozowym z dn.15.07.1984r art.14/1 na pokładzie autokaru obowiązuje całkowity ZAKAZ JEDZENIA !!!! W trakcie ruchu pojazdu przewoźnik zastrzega sobie prawo ze względów bezpieczeństwa na wydanie zakazu przyjmowania napojów.

6.art.14/1(Prawo przewozowe) nakazuje przewoźnikowi zapewnienie pasażerom należytej higieny przewozu ,wygody i należytej obsługi.

7.art.15/1(Prawo przewozowe) Podróżny obowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących w transporcie ( zapinania pasów  bezpieczeństwa w fotelach wyposażonych, zachowywania się w sposób należyty,tak by nie przeszkadzać innym pasażerom i kierowcy. Sprawy sporne należy zgłaszać po powrocie w siedzibie przewoźnika-niedopuszczalnym jest zachowanie mające na celu zdenerwowanie ,lub odwracanie uwagi kierowcy od jego podstawowego zajęcia ,jakim jest bezpieczny przewóz osób.)

8.art.15/2(Prawo przewozowe)Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub pożądkowi w transporcie ,mogą być niedopuszcone do przewozu,lub usunięte ze środka transportowego.

9. Toaleta w autokarze jest udostępniana wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem wyjazdu.

10.Przewoźnik ma obowiązek starania , by komfort przejazdu odpowiadał normom bezpieczeństwa , z uwzględnmieniem wygody pasażera. W przypadku awarii autokaru przewoźnik zastrzega sobie czas 6h na usunięcie awarii, po przekroczeniu 6-tej godziny przewoźnik zobowiązuje się podstawić autobus zastępczy.W czasie awarii autokaru pasażer ma prawo po upływie 3 h do domagania się bezpłatnego napoju.

11. Wszelkie spory wynikające z zawieranych umów będą rozstrzygane w siedzibie przewoźnika ,lub Sądzie Rejonowym w Jaśle.

12. Niezapoznanie się z regulaminem ,nie zwalnia podóżnego z jego praw i obowiązków.